Profil společnosti Triada

Základní informace

Společnost Triada zahájila svoji činnost v roce 1991 jako dodavatel řešení ucelených informačních systémů pro subjekty veřejné správy. Těžiště činnosti představují profesionální služby s důrazem na individuální potřeby zákazníka tak, jak to odpovídá základním požadavkům na systémovou integraci.

Vedle vývoje informačních systémů a jejich implementace se společnost Triada zabývá vydavatelskou činností – vydává časopis Obec & finance, elektronickou publikaci Solón Deník veřejné správy na internetu. Neméně významnou oblastí je programové a organizační zajištění konferencí, odborných seminářů, setkání a vzdělávacích akcí pro pracovníky veřejné správy, mezi které patří například konference ISSS a pravidelná setkání starostů Den malých obcí.

Veškeré činnosti provozované společností Triada souvisí s oblastí veřejné správy, je proto v neustálém kontaktu s vrcholnými představiteli ministerstev a poslanci parlamentu zabývajícími se komunální politikou. Opakovaně je vyzývána k posuzování a připomínkování připravovaných právních norem, dotýkajících se této oblasti. Společnost Triada je od 1. října 2004 členem prestižního Sdružení pro informační společnost (SPIS), které je profesním sdružením firem z oblasti ICT a které se na podzim roku 2009 po sloučení s APVTS změnilo na ICT Unii.

Kromě stálých zaměstnanců využívá firma své celorepublikové sítě externích spolupracovníků, mezi něž patří analytici, vývojoví pracovníci, konzultanti a školitelé. Základní jmění společnosti je 2 000 000 Kč.

Vývoj informačních systémů a jejich implementace

Od roku 1993 nabízela společnost Triada ucelený informační systém pod názvem Triada pro MS DOS. První verze systému byla zpracována v prostředí PC Fand a pracovala pod operačním systémem MS DOS. Svou koncepcí a zejména použitými technologiemi byl tento systém určen zejména pro malé obce do 3000 obyvatel.

V roce 1996 byl pod názvem Triada pro Windows uveden na trh zcela nový informační systém v prostředí Windows 9x. Při vývoji nového informačního systému jsme vycházeli z dlouholetých zkušeností s provozem staršího systému u několika stovek zákazníků. Nový systém byl od počátku určen pro širší spektrum zákazníků (obce, malá města, střední a větší města), což bylo umožněno jednak přepracováním koncepce a zejména pak použitím modernějších technologií.

Od roku 1999 je systém prodáván pod obchodním názvem Munis. Dnes tento nový systém používá většina zákazníků. Systém je neustále rozvíjen – jsou vytvářeny nové moduly, dosavadní moduly jsou vylepšovány podle požadavků uživatelů a současně dochází k postupné implementaci moderních technologií do všech modulů.

V současné době používá informační systémy společnosti Triada více než 1600 uživatelů.

Informační systémy společnosti Triada jsou pravidelně aktualizovány v souvislosti se změnami legislativy, s vývojem technologií a požadavků uživatelů. V případě legislativních změn, které jsou v období mezi aktualizacemi, obdrží uživatelé upravenou verzi programu v takovém termínu, aby bylo možné zajistit zpracování dané agendy v souladu s platnou legislativou.

Pro poskytování technické podpory IS Munis je vyčleněno speciální pracoviště, které uživatelům pomáhá s řešením nestandardních situací i s metodikou zpracování jednotlivých agend. K systému jsou dodávány příručky v elektronické, popř. tištěné podobě.

Vydavatelská činnost

Časopis Obec & finance

Obec a finance

Časopis, který vychází (již od roku 1996) 5× ročně v nákladu 4000 výtisků, je dodáván téměř do všech obcí v České republice, na všechny obce s rozšířenou působností a krajské úřady. Vedle ekonomických otázek, financování a témat spojených s informatizací veřejné správy se zabývá v plném rozsahu problematikou územní veřejné správy včetně životního prostředí, investiční a bytové výstavby, infrastruktury, energetických úspor, dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, problematikou rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativou. Součástí časopisu jsou pravidelné Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí, měst a krajů. Stálá příloha Veřejná správa online se zaměřuje především na nasazování moderních informačních a komunikačních technologií do oblasti veřejné správy a aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR včetně nové „elektronické“ legislativy, rozvoje nových elektronických služeb pro občany, přechodu na digitální televizní vysílání či příkladů úspěšných projektů obcí, měst a regionů.

Elektronická publikace Solón

Elektronická publikace Solón

Publikace je určena pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech. Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy i další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Deník veřejné správy

Deník veřejné správy

Deník veřejné správy je internetový informační médium, které se zaměřuje především na potřeby ústředních, krajských, městských i obecních úřadů tak, aby pracovníci těchto orgánů i volení zastupitelé měli k dispozici pohromadě veškeré aktuální informace, které ke své práci potřebují.

Konference, semináře a školení

ISSS

ISSS

Renomovaná mezinárodní konference zaměřená na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, tradičně doprovázená visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). V posledních letech se na tuto akci pravidelně registruje více než 2300 účastníků, během dvoudenního programu zazní přes 200 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí přibližně 110 firem a organizací.

Vzhledem k tomu, že jde o politicky nezávislou platformu, objevuje se zde každoročně řada osobností napříč celým politickým spektrem. Konference se zpravidla koná pod oficiální záštitou premiéra a několika dalších členů vlády, místopředsedů obou komor Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR. Setkávají se zde špičky domácí politické scény, ministři, zástupci veřejné správy z ČR i zahraničí, informatici krajských či městských úřadů, nezávislí odborníci i vysocí manažeři renomovaných firem, které dodávají svoje řešení a služby do segmentu státní správy a samosprávy.

Na konferenci obvykle nechybějí ani významní hosté z EU – v roce 2009 byla v rámci českého předsednictví Radě EU součástí programu „unijní“ ministerská konference „eID a veřejné registry“, v roce 2014 zde vystoupila místopředsedkyně EK Neelie Kroes a v roce 2016 eurokomisařka Věra Jourová.

Dvoudenní program zaměřený na široké spektrum témat souvisejících s informatizací veřejné správy je zaplněn nejen obvyklým maratonem přednášek, prezentací a diskusí, ale jeho součástí jsou i důležité doprovodné akce, jako například setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Rady AKČR, SMO ČR, diskuse osobností akademické sféry či jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Konference ISSS je již řadu let nedílnou součástí programu všech, kdo se podílejí na reformě a informatizaci veřejné správy, a zároveň místem, kde se představují klíčové novinky a strategie v oblasti e-governmentu a kde se zároveň tvoří, diskutují a často i schvalují další postupy.

Den malých obcí

Den malých obcí

Den malých obcí je odborná konference určená starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří mají možnost setkat se zde s představiteli ministerstev a získat aktuální informace o dění ve veřejné správě zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Koná se dvakrát ročně vždy na dvou místech – v Čechách a na Moravě. Součástí konference je doprovodná výstava firem nabízejících výrobky a služby obecním a městským úřadům.

Semináře a školení

Pro uživatele informačního systému Munis pořádá společnost Triada sérii odborných školení. Pro pracovníky místních samospráv probíhají další tématické semináře a školení, jak samostatně, tak i třeba v rámci konference ISSS a na pravidelném setkání starostů s názvem Den malých obcí.

DMO Munis DVS OF ISSS